هجده لغت پرکاربرد کره ایRelated image

1.سلام/ آنیوهاسیو
2.خداحافظ /آنیو